جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

جانمایی نقشه یو تی ام روی نقشه 2000

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم چیست؟

جانمایی روی نقشه یک دو هزارم یکی از مدارک تشکیل پرونده جواز ساخت در شهرداری، جانمایی روی نقشه یک دوهزارم ملک است که کارشناسان شهرداری از اصطلاح نقشه یو تی ام دو هزارم 1/2000 به کار می برند.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم به این معنی که نقشه وضع موجود ملک در سیستم مختصات جهانی یو تی ام باید روی نقشه دوهزارم جانمایی شود که علاوه بر طولها در چهار جهت و مساحت دقیق ملک، موقعیت ملک نیز در نقشه دیده شود. به این ترتیب علاوه بر خود ملک، نام خیابانهای اصلی اطراف ملک، کوچه ها و هر عارضه شاخصی که در محدوده ملک وجود دارد که نقشه را گویا کند در نقشه آورده می شود.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم
جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – دو خطی

در صورتی که نقشه دو خطی مورد نیاز باشد، به معنای نقشه یو تی ام ملک روی نقشه دو هزارم  به طوری که هم طولهای وضع موجود ملک و هم ابعاد سندی ملک روی هم بیفتد و هر دو در نقشه آورده شوند. خطوط مربوط به وضع موجود ملک با یک رنگ و خطوط مربوط به ابعاد سندی ملک با رنگی دیگر بر روی هم روی نقشه می افتند تا کارشناس تطابق یا عدم تطابق وضع موجود ملک با سند را ببیند. به همین دلیل به این نوع نقشه ها اصطلاحا ” دو خطی ” گفته می شود.
نقشه دو خطی یک مرحله کار بیشتر از صرفا نقشه وضع موجود ملک دارد. و ان بررسی سند مالکیت ملک و پیاده کردن ابعاد آن روی نقشه است. سند ملک ممکن است سند قدیمی دفترچه ای باشد و یا سند تک برگی باشد. اگر سند تک برگی باشد و ابعاد و مساحت مندرج در سند با طولها و مساحت واقعی وضع موجود ملک مطابقت داشته باشد، خطوط وضع موجو ملک بر روی خطوط وضعیت سندی ملک منطبق می شوند و مشکلی وجود ندارد.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – سند تک برگ

اگر سند تک برگی باشد و ابعاد سندی با طولهای واقعی وضع موجود ملک منطبق و هم اندازه باشند اما مساحت مندرج در سند با مساحت واقعی وضع موجود ملک مغایرت داشته باشد، باید نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک به اضافه سند تک برگی به اداره ثبت مربوطه جهت تصحیح سند ارائه و تشکیل پرونده شود. تک برگی باشد و هم ابعاد سندی با طولهای واقعی زمین مغایر باشند و هم بالطبع مساحت واقعی وضع موجود ملک با مساحت سندی فرق داشته باشد، ملک مشمول پروسه تصحیح سند می شود اما تصحیح سند در این مورد به سادگی تصحیح سند در حالت قبلی نیست.

روال و پیچیدگی کار بستگی به موارد زیادی دارد که مثلا آیا مساحت واقعی وضع موجود کوچکتر از مساحت سندی است یا بزرگتر؟ آیا بر ملک (طولی از ملک که با خیابان اصلی همجوار است) از بر سندی بزرگتر است یا کوچکتر؟ آیا این اضافه مساحت از تجاوز به ملک مجاور شرقی ناشی شده است یا همسایه غربی؟ کسر مساحت به دلیل تجاوز کدامیک از ملک های مجاور و هر یک به چه میزان است؟ و غیره

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – سند دفترچه ای

در صورتی که نوع سند دفترچه ای قدیمی باشد که تاکنون سند تک برگی برایش صادر نشده است، باید تایید شود که اولا ملک در موقعیت درست واقع شده است (عملیات جانمایی پلاک ثبتی). همچنین ابعاد و مساحت وضع موجود ملک به صورت ذاتی بوده است و نه حاصل از جابجایی ملک یا تجاوز به ملکهای مجاور (نقشه برداری وضع موجود ملک و مجاورین آن). در هر صورت انجام عملیات نقشه برداری وضع موجود ملک، بررسی سند ملک، گواهی وضعیت ملک و تصمیم گیری در مورد ملک با توجه به شرایط ملک، تنها در حیطه تخصص و صلاحیت نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام به طور کلی تهیه نقشه از وضع موجود ملک است که طوریکه دستگاههای دقیق نقشه برداری که مهمترین و کاربردی ترین آنها در مناطق شهری دوربین نقشه برداری است، در محل ملک مستقر می شود و عینا دیوارها و گوشه ها و شکستهای (بیرون زدگی یا تورفتگی) ملک را برداشت می کند.که ملاک عمل ادارات ثبت برای صدور سند تک برگی و همچنین شهرداری ها برای صدور جواز ساخت و دستور نقشه، همین وضع فعلی یا نقشه وضع موجود ملک است.

اما هنگامی که تفاوت قابل توجهی بین طولها و مساحت سند دفترچه ای قدیمی (سند منگوله دار) با طولها و مساحت وضع موجود ملک وجود دارد، اداره ثبت و شهرداری دستور پیاده کردن طولهای سندی روی وضع موجود ملک را میدهند که بتوانند روی نقشه ببینند این تفاوت به چه میزان و‌ از کدام سمت است. بنابراین در این نوع نقشه ها، خط های مربوط به وضع موجود ملک با رنگی متفاوت از خط های سندی ترسیم می شوند.

نقشه دو خطی

این نقشه ها که از نظر کارشناسی به نقشه دو خطی مصطلح است در واقع ملاک تصمیم گیری اداره ثبت و شهرداری در مورد مغایرت سند با وضع موجود ملک است. چنانچه وضع موجود ملک‌ از سند کوچکتر باشد، باید مشخص شود که کدامیک از ملک های مجاور به محدوده سندی ملک مورد نظر تجاوز کرده اند. و یا آیا اساسا این کوچک بودن مساحت ذاتی است و از تجاوز ملک های مجاور ناشی نشده است.

چنانچه وضع موجود ملک بزرگتر از سند باشد باید مشخص گردد این تخطی از محدوده سندی از کدام سمت و به چه مقدار است تا هنگام ساخت و ساز ساختمان جدید میزان رهاسازی و موقعیت آن در پروانه ساختمان به مالک دستور شود. رهاسازی باید به نحوی باشد که ملک های مجاور بتوانند به حق سندی خود در ساخت و ساز آینده دست پیدا کند. در این گونه موارد کارشناس اداره ثبت دستور تهیه نقشه ی کادر را هم می دهد.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – نقشه کادر

در نقشه برداری کادر از تمام ملک های مجاور (گذر تا گذر) برداشت نقشه برداری دقیق انجام می شود و طول و عرض تمام ملک های مجاور با سندشان تطبیق داده می شود تا مشخص شود این اضافه عرضی یا طولی ملک از کجا نشات گرفته است.
تهیه نقشه کادر بسیار زمان بر و پیچیده است. کما اینکه ممکن است همسایه ها از در اختیار گذاشتن اسناد خود امتناع کنند. حال آنکه کارشناس باید اسناد همسایه ها را یک به یک رویت کند و نظر کارشناسی را به اداره ثبت مربوطه اعلام کند.
گاهی از مواقع به دلیل عدم پیاده سازی مکان واقعی ملک در هنگام شروع ساخت و ساز روی زمین و یا به دلیل عدم تطابق ابعاد ملک موجود با سند این مشکل بوجود می آید که در زمان تثبت عرصه توسط کارشناسان نقشه برداری ثبت این مشکل دیده می شود.

نقشه کادر یا بلوکی

جهت پیدا شدن این عدم تطابق کارشناسان ثبت مالکین را برای تهیه نقشه کادر یا نقشه بلوکی ملک به کارشناسان رسمی نقشه برداری ارجاع می نمایند و نیاز هست نقشه ای از وضع موجود ملک همراه با تمام ملک های همسایه از گذر تا گذر به صورتی که چهار طرف بلوک ملک مذکور با گذر احاطه گردد تهیه شود دلیل این امر شناسایی محل بوجود آمدن این عدم تطابق می باشد که ممکن است از یکی از سه منشاء زیر باشد:
۱ – تجاوز ملک به گذر های موجود .
۲-تجاوز ملک به ملک های همسایه.
۳ – بزرگتر بودن ابعاد واقعی ملک از سند.
البته در موارد اندکی ملک مشمول تهیه نقشه یو تی ام کادر یا نقشه یو تی ام بلوکی می شود که مسئله پیچیده ای است و امیدواریم هیچ ملکی نیاز به تهیه نقشه کادر یا نقشه بلوکی نشود. اما اگر اداره ثبت مربوطه با توجه به وضعیت ملک این امر را ضروری بداند چاره ای جز تهیه نقشه یو تی ام کادر یا نقشه یو تی ام بلوکی و ارائه آن به اداره ثبت جهت ادامه پروسه صدور سند نیست.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – نقشه بلوکی

این پروسه معمولا یک پروسه زمانبر در هر سه حالت می باشد و در موارد ۱و۲ عواقب حقوقی نیز دارد و در نهایت مشکلات عدیده ای برای مالک بوجود می آید اما اگر این مشکل به دلیل گزینه سوم باشد باید ابعاد و مساحت سند تصحیح گردد که این اتفاق علارغم زمان بر بودن اما عواقب حقوقی ندارد .
در نقشه یو تی ام بلوکی با نقشه کادر همانطور که از عنوانش مشخص است، هدف فقط یک تک ملک نیست.

بلکه هدف یک بلوک کامل از گذر به گذر به گذر است به طوری که تمام خط های تفکیک ملک ها برداشت شود و اندازه دقیق بر همه ملک ها با دوربین نقشه برداری دقیق برداشت شود به طوری کارشناس با استناد به این نقشه بتواند گواهی کند که مشکل در کدام قسمت بلوک و از کدامیک از ملک ها ناشی شده است. با اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در بحث نظارت نقشه برداری دیگر به دلیل پیاده سازی نادرست ملک در ابتدای امر ساخت و ساز شاهد بوجود آمدن این مشکل به دلایل ۱ و ۲ نباشیم و اگر این مشکل به دلیل سوم باشد که در این صورت قبل از شروع ساخت و ساز ابتدا سند تصحیح گردد.

سپس ساخت و ساز شروع شود که به دلیل عدم خواب سرمایه و تعهدات ناشی از واگذاری پیش فروشی ملک کار درست و منطقی می باشد البته هم اکنون عده ای از مالکین قبل از شروع ساخت و ساز از یک کارشناس رسمی نقشه برداری جهت پیاده شدن درست ملک استفاده می نمایند که کاری منطقی و درست است.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – عرصه و اعیان

اگر ملک خود را ساخته ایند یا دیوارکشی کرده اید و اکنون اداره ثبت مربوطه پس از تهیه نقشه ی یو تی ام ملک متوجه مغایرت طول و عرض ملک با طول و عرض سندی شده ؛ باید عرض کنیم که دیگر کار از کار گذشته و متاسفانه مجبور به تقبل هزینه و مشکلات تهیه نقشه کادر هستید. اما اگر هنوز ملک به صورت زمین خالی است؛ جهت جلوگیری از مشکلات اینچنینی در آینده کمال دقت را در پیاده کرده طول و عرض ملک اعمال کنید. برای پیاده کردن موقعیت و طول و عرض دقیق ملک حتما از کارشناسان خبره امور ثبتی استفاده کنید.

لذا تعیین و تصمیم‌گیری در مورد‌ دیوارها و مرزهای ملک با ملک های مجاور در هنگام نقشه برداری وضع موجود ملک بسیار حائز اهمیت و کاری کاملا کارشناسانه است. و همچنین پیاده کردن سند بر روی وضع موجود ملک جهت تعیین سمت و مساحت رهاسازی با مسئولیت کامل نقشه بردار مهر کننده نقشه خواهد بود بطوریکه نام نقشه بردار در صفحه آخر پروانه ساختمان درج می گردد.

این مهم صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناس رسمی امور ثبتی است و اداره ثبت و شهرداری صرفا نقشه ممهور به مهر نقشه برداران کارشناس رسمی را قبول می کنند‌. بنابراین به هیچ وجه مالک نمی تواند و نباید از نقشه بردارهای آماتور استفاده کنید. اما متاسفانه برخی مالکین که قیمت را به کیفیت و دقت کار ترجیح می دهند مجبور به دوباره کاری و هزینه مضاعف به دلیل عدم تایید نقشه می شوند.

دلایل لزوم تهیه نقشه یو تی ام

ملک هایی که سند تک برگ جدید دارند و هنگام اخذ سند تک برگی نقشه یو تی ام دقیق ملک را تهیه کرده اند، همان نقشه قابل استفاده بری اخذ جواز ساخت شهرداری نیز می تواند باشد. البته به شرط اینکه نقشه بردار کارشناس رسمی هنگام تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات مربوط به عرض گذرهای مجاور، موقعیت درخت های قدیمی و تیر برق را گرفته باشد.
به همین دلیل است که گروه کارشناسی ما هنگام تهیه نقشه یو تی ام ملک جهت ارائه به اداره ثبت، علاوه بر خود ملک، عوارض مهم اطراف ملک و عرض گذرها را نیز برداشت می کند تا در مرحله بعدی که اخذ جواز ساخت شهرداری است، مالک مجبور به تهیه نقشه یو تی ام مجدد نشود.
در صورتی که مساحت سندی اختلاف قابل توجه با مساحت وضع موجود ملک داشته باشد، مالک باید جهت تصحیح سند یا در واقع اخذ سند تک برگی جدید به مساحت وضع موجود ملک، به اداره ثبت مربوطه نیز مراجعه نماید. همچنین شهرداری جهت صدور جواز ساخت تجمیعی باشد قرار گیرد دارای اشکال فنی است که باید از طریق تهیه و ارائه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود هر دو ملک، به صورتی که حاصل یک ملک یکپارچه با مساحت و طولهای دقیق باشد، مشکل حل گردد.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم – وضعیت ثبتی

ملک هایی به صورت باقیمانده از پلاک ثبتی اصلی هستند. این ملک ها سند جداگانه ندارند و در واقع زمین های خالی هستند که از پلاک ثبی مادر باقی مانده اند بطورکه وقتی تمام منطقه بر اساس سندهایشان تحت ساخت و ساز رفته اند، این قطعات باقیمانده خود را نشان می دهند. بنابراین با توجه به اینکه این قطعه زمینها نه دارای شماره قطعه تفکیکی هستند که بتوان در نقشه ثبتی طولها و مساحت انها را استخراج کرد ، و نه اساسا سندی دارند که قابل استناد باشند.

بنابراین مالک/متصرف موظف است از این قطعه زمین خالی نقشه یو تی ام دقیق تهیه کند که علاوه بر خود ملک، ملک های مجاور نیز در آن مشخص شده باشند. همچین محدوده پلاک ثبتی قطعه مادر نیز باید در نقشه آورده شود تا شهرداری یا اداره ثبت بداند این قعطه دقیقا باقیمانده از چه پلاک ثبتی با چه شکلی است.
املاکی که در مناطقی واقع شده اند که تغییرات در آن محدوده به دلیل ساخت و سازهای جدید بسیار قابل وجه بوده است. با توجه به دستورالعمل بروزرسانی نقشه ها در شهرداری، در صورتی که شهرداری نقشه جدید از محدوده ای نداشته باشد. تغییرات در آن محدوده به نحوی باشد که نقشه ای قدیمی مورد استفاده نباشد، هر مالکی موظف است برای محدوده ملک خود نقشه برداری جدید انجام و نقشه یو تی ام وضع موجود را تحویل شهرداری دهد تا به این ترتیب ظرف چندین ماه نقشه جدید کل محدوده در سیستم شهرداری بروز رسانی شود.

نقشه یو تی ام رها سازی

املاکی که به دلیل تعرض گذر طولهای سندی کوتاه شده اند و مساحت تغییر کرده است. شهرداری‌ها هر چند سال یک بار اقدام به تعریض معابر می‌کنند و طرح‌های جدیدی برای اصلاح رفت و آمد و زیباسازی شهرها ارائه می‌دهند. در بسیاری موارد، عملی شدن این طرح‌ها به معنای تخریب تعدادی از بناهای موجود در منطقه است.

بسته به طرح مهندسان و هدفی که از اجرای آن طرح دارند، میزان تخریب‌ها متفاوت خواهد بود. ممکن است تمامی یک ملک به تصرف شهرداری درآید و یا بخشی از آن در محدودۀ طرح باشد و مسئلۀ عقب‌نشینی ساختمان اتفاق افتد. بنابراین بعد از اجرای طرح تعریض گذر، وضع موجود ملک با سند ملک مغایر می شود. لذا الزامی است مالک هنگام تک برگی کردن سند مالکیت، نقشه یو تی ام وضع موجود ملک (نقشه UTM) را که توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری یا نظام مهندسی تهیه و ممهور شده است به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم _ حدو اربعه

در این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام دو خطی نیز مصطلح است، علاوه بر وضع موجود ملک، وضعیت سندی ملک نیز روی نقشه آورده می شود. بطوریکه طولهای وضع موجود ملک در چهار جهت اصلی ترسیم می شود و سپس طولهای سندی ملک (حدود اربعه) بر روی وضع موجود ملک انداخته می شود که دقیقا مشخص شود از چه جهتی و به چه مقدار طول سندی کوتاه شده است.

همچنین مساحت وضع موجود ملک با دقت سانتی متر محاسبه و در نقشه درج می شود تا سند جدید بر اساس طولهای وضع موجود و مساحت کنونی صادر شود. در برخی از ملک ها علاوه بر کوتاه شدن طول ملک به دلیل تعریض گذر، اجرای پخ نیز موجب تغییر وضعیت بر ملک می شود که تمام این تغییرات به صورت نقشه یو تی ام وضع موجود ملک به اضافه ترسیم ابعاد سندی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی تهیه و ممهور می شود تا هم برای شهرداری جهت اخذ جواز ساخت و هم برای اداره ثبت مربوطه جهت صدور سند جدید تک برگی مورد استفاده قرار گیرد.

جانمایی روی نقشه یک دوهزارم _ جواز ساخت

در صدور پروانه های ساختمانی، مسئولیت معرفی موقعیت ملک تماماً بر عهده مالک می باشد. این پروانه بر مبنای محل مشخص شده در نقشه یا کروکی 1/2000 سازمان نقشه برداری که توسط مالک تسلیم و تایید گردیده صادر شده و فقط برای ساختمان در محل مذکور معتبر است و هرآینه معلوم گردد که محل مورد ساختمان غیر از محل مشخص شده باشد این پروانه از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هرگونه موارد جابجایی ثبتی و حقوقی بعهده مالک می باشد. بنابراین در صورتی که از ابتدا مالک زمین نبوده اید و نسبت به پلاک ثبتی ملک اطمینان صد در صد ندارید، قبل از شروع هرگونه عملیات ساختمانی نسبت به جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری- نقشه برداری و امورثبتی اقدام نمایید. مطمئناً هزینه جانمایی پلاک ثبتی که درواقع شما را از تعلق سند به ملک در محل خود مطمئن می سازد در مقابل هزینه های کلی ساخت و ساز بسیار ناچیز است. درصورتی که اهمال در این مهم تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

در هر صورت در صورت اختلاف سند با وضع موجود ملک و محرز شدن محق بودن مالک بطوریکه پس از تهیه نقشه کادر – نقشه بلوکی مشخص شود که ملک به هیچ کدام از ملکهای مجاور تجاوز نکرده است و در واقع اشتباه از کارشناس اداره ثبت بوده است ، مالک می تواند جهت تصحیح سند طبق طولها و مساحت واقعی ملک اقدام نماید. برای اصلاح سند باید از طریق هیات حل اختلاف ثبت منطقه اقدام شود.

فهرست