نقشه یک دو هزارم شهرداری

نقشه یک دوهزارم شهرداری

تهیه نقشه یک دو هزارم 1/2000 برای شهرداری

نقشه یک دو هزارم شهرداری یک نقشه حاصل از تبدیل عکس هوایی به نقشه هوایی رقومی می باشد. علت نام گذاری این نقشه به نقشه 2000 یا یک دوهزارم به دلیل مقیاس این نقشه است. مقیاس نقشه یک دو هزارم شهرداری 1/2000 می باشد.

نقشه یو تی ام به طور کلی تهیه نقشه از وضع موجود ملک است که طوریکه دستگاه های دقیق نقشه برداری که مهمترین و کاربردی ترین آنها در مناطق شهری دوربین نقشه برداری است، در محل ملک مستقر می شود و عینا دیوارها و گوشه ها و شکستهای (بیرون زدگی یا تورفتگی) ملک را برداشت می کند. که ملاک عمل ادارات ثبت برای صدور سند تک برگی و همچنین شهرداری ها برای صدور جواز ساخت و دستور نقشه، همین وضع فعلی یا نقشه وضع موجود ملک است.

تهیه نقشه یک دو هزارم 1/2000 برای شهرداری
تهیه نقشه یک دو هزارم 1/2000 برای شهرداری

 

اما هنگامی که تفاوت قابل توجهی بین طولها و مساحت سند دفترچه ای قدیمی (سند منگوله دار) با طولها و مساحت وضع موجود ملک وجود دارد، اداره ثبت و شهرداری دستور پیاده کردن طولهای سندی روی وضع موجود ملک را میدهند که بتوانند روی نقشه ببینند این تفاوت به چه میزان و‌ از کدام سمت است. بنابراین در این نوع نقشه ها، خط های مربوط به وضع موجود ملک با رنگی متفاوت از خط های سندی ترسیم می شوند. این نقشه ها که از نظر کارشناسی به نقشه دو خطی مصطلح است در واقع ملاک تصمیم گیری اداره ثبت و شهرداری در مورد مغایرت سند با وضع موجود ملک است.

روش تهیه نقشه 2000 شهرداری

چنانچه وضع موجود ملک‌ از سند کوچکتر باشد، باید مشخص شود که کدامیک از ملک های مجاور به محدوده سندی ملک مورد نظر تجاوز کرده اند. و یا آیا اساسا این کوچک بودن مساحت ذاتی است و از تجاوز ملک های مجاور ناشی نشده است. اگر وضع موجود ملک بزرگتر از سند باشد باید مشخص گردد این تخطی از محدوده سندی از کدام سمت و به چه مقدار است تا هنگام ساخت و ساز ساختمان جدید میزان رهاسازی و موقعیت آن در پروانه ساختمان به مالک دستور شود. رهاسازی باید به نحوی باشد که ملک های مجاور بتوانند به حق سندی خود در ساخت و ساز آینده دست پیدا کند.

لذا تعیین و تصمیم‌گیری در مورد‌ دیوارها و مرزهای ملک با ملک های مجاور در هنگام نقشه برداری وضع موجود ملک بسیار حائز اهمیت و کاری کاملا کارشناسانه است. و همچنین پیاده کردن سند بر روی وضع موجود ملک جهت تعیین سمت و مساحت رهاسازی با مسئولیت کامل نقشه بردار مهر کننده نقشه خواهد بود بطوریکه نام نقشه بردار در صفحه آخر پروانه ساختمان درج می گردد.

روش تهیه نقشه 2000 شهرداری
روش تهیه نقشه 2000 شهرداری

تهیه نقشه 2000 در صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه 2000 یا یک دو هزارم جهت جانمایی نقشه یو تی ام ملک در حیطه تخصص کارشناس رسمی امور ثبتی است و اداره ثبت و شهرداری صرفا نقشه ممهور به مهر نقشه برداران کارشناس رسمی را قبول می کنند‌. بنابراین به هیچ وجه مالک نمی تواند و نباید از نقشه بردارهای آماتور استفاده کنید. اما متاسفانه برخی مالکین که قیمت را به کیفیت و دقت کار ترجیح می دهند مجبور به دوباره کاری و هزینه مضاعف به دلیل عدم تایید نقشه می شوند.

در مواردی که مساحت زمین کم است و مالک اشراف کامل به حد و مرز ملک دارد. نقشه بردار کارشناس رسمی طبق آنچه مالک به عنوان حدود ملک خود در محل ملک به نقشه بردار نشان می دهد (طبق معرفی مالک) نقشه برداری را انجام و حدود اربعه را تثبیت می کند.

  • ملک دیوارکشی و حصارکشی شده است.
  • ملک محدود به ملک های مجاور شده به طوریکه چهارطرف ملک بسته شده است.
  • ملک با مرزهای طبیعی مانند نهر، سنگ چین و غیره قابل رویت است.

دلایل شهرداری برای الزام به تهیه نقشه یک دو هزارم

ملک هایی که سند تک برگ جدید دارند و هنگام اخذ سند تک برگی  نقشه یو تی ام دقیق ملک را تهیه کرده اند. همان نقشه قابل استفاده بری اخذ جواز ساخت شهرداری نیز می تواند باشد. البته به شرط اینکه نقشه بردار کارشناس رسمی هنگام تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات مربوط به عرض گذرهای مجاور، موقعیت درخت های قدیمی و تیر برق را گرفته باشد.

به همین دلیل است که گروه کارشناسی ما هنگام تهیه  نقشه یو تی ام UTM ملک جهت ارائه به اداره ثبت، علاوه بر خود ملک، عوارض مهم اطراف ملک و عرض گذرها را نیز برداشت می کند تا در مرحله بعدی که اخذ جواز ساخت شهرداری است، مالک مجبور به تهیه نقشه یو تی ام مجدد نشود.

ملک هایی که سند دفترچه ای قدیمی دارند به دلیل عدم دقت اندازه ه طولها در چهارجهت اصلی و در نتیجه دقت نداشتن مساحت مندرج در سند، برای محاسبات تراکم و همچین برای داشتن زاویه های ملک جهت طراح نقشه معماری، در مرحله دستور نقشه مالک موظف است  نقشه یو تی ام دقیق ملک را به شهرداری ارائه دهد. در صورتی که مساحت سندی اختلاف قابل توجه با مساحت وضع موجود ملک داشته باشد، مالک باید جهت تصحیح سند یا در واقع اخذ سند تک برگی جدید به مساحت وضع موجود ملک، به اداره ثبت مربوطه نیز مراجعه نماید.

تهیه نقشه 2000 برای املاک تجمیعی و باقیمانده

ملک های تجمیعی که مجموع عددی مساحت سندی آنها با مجموع مساحت واقعی وضع موجود آنها متفاوت است. حتی اگر یکی از ملک ها دارای سند تک برگی جدید با مساحت منطبق ا وضع موجود باشد و ملک مجاور سند و مساحت دقیق نداشته باشد بنابراین مجموع مساحت ها که قرار است به صورت ملک تجمیعی مورد بررسی اداره ثبت جهت صدور سند تجمیعی و همچنین شهرداری جهت صدور جواز ساخت تجمیعی باشد قرار گیرد دارای اشکال فنی است که باید از طریق تهیه و ارائه  نقشه یو تی ام وضع موجود هر دو ملک، به صورتی که حاصل یک ملک یکپارچه با مساحت و طولهای دقیق باشد، مشکل حل گردد.

ملک هایی به صورت باقیمانده از پلاک ثبتی اصلی هستند. این ملک ها سند جداگانه ندارند و در واقع زمین های خالی هستند که از پلاک ثبی مادر باقی مانده اند بطورکه وقتی تمام منطقه بر اساس سندهایشان تحت ساخت و ساز رفته اند، این قطعات باقیمانده خود را نشان می دهند. بنابراین با توجه به اینکه این قطعه زمینها نه دارای شماره قطعه تفکیکی هستند که بتوان در نقشه ثبتی طولها و مساحت انها را استخراج کرد ، و نه اساسا سندی دارند که قابل استناد باشند . بنابراین مالک/متصرف موظف است از این قطعه زمین خالی نقشه یو تی ام دقیق تهیه کند که علاوه بر خود ملک، ملک های مجاور نیز در آن مشخص شده باشند. همچین محدوده پلاک ثبتی قطعه مادر نیز باید در نقشه آورده شود تا شهرداری یا اداره ثبت بداند این قعطه دقیقا باقیمانده از چه پلاک ثبتی با چه شکلی است.

تهیه نقشه 2000 برای رها سازی گذر شهرداری

ملک هایی که در مناطقی واقع شده اند که تغییرات در آن محدوده به دلیل ساخت و سازهای جدید بسیار قابل وجه بوده است. با توجه به دستورالعمل بروزرسانی نقشه ها در شهرداری، در صورتی که شهرداری نقشه جدید از محدوده ای نداشته باشد و تغییرات در آن محدوده به نحوی باشد که نقشه ای قدیمی مورد استفاده نباشد، هر مالکی موظف است برای محدوده ملک خود نقشه برداری جدید انجام و  نقشه یو تی ام وضع موجود را تحویل شهرداری دهد تا به این ترتیب ظرف چندین ماه نقشه جدید کل محدوده در سیستم شهرداری بروز رسانی شود.

ملک هایی که به دلیل تعرض گذر طولهای سندی کوتاه شده اند و مساحت تغییر کرده است. شهرداری‌ها  هر چند سال یک بار اقدام به تعریض معابر می‌کنند و طرح‌های جدیدی برای اصلاح رفت و آمد و زیباسازی شهرها ارائه می‌دهند. در بسیاری موارد، عملی شدن این طرح‌ها به معنای تخریب تعدادی از بناهای موجود در منطقه است. بسته به طرح مهندسان و هدفی که از اجرای آن طرح دارند، میزان تخریب‌ها متفاوت خواهد بود. ممکن است تمامی یک ملک به تصرف شهرداری درآید و یا بخشی از آن در محدودۀ طرح باشد و مسئلۀ عقب‌نشینی ساختمان اتفاق افتد.

بنابراین بعد از اجرای طرح تعریض گذر،  وضع موجود ملک با سند ملک مغایر می شود. لذا الزامی است مالک هنگام تک برگی کردن سند مالکیت،  نقشه یو تی ام وضع موجود ملک  (نقشه UTM) را که توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری یا نظام مهندسی تهیه و ممهور شده است به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

نقشه یک دو هزارم نقشه دو خطی

در این نوع نقشه یو تی ام که به  نقشه یو تی ام دو خطی نیز مصطلح است، علاوه بر وضع موجود ملک، وضعیت سندی ملک نیز روی نقشه آورده می شود. بطوریکه طولهای وضع موجود ملک در چهار جهت اصلی ترسیم می شود و سپس طولهای سندی ملک (حدود اربعه) بر روی وضع موجود ملک انداخته می شود که دقیقا مشخص شود از چه جهتی و به چه مقدار طول سندی کوتاه شده است. همچنین مساحت وضع موجود ملک با دقت سانتی متر محاسبه و در نقشه درج می شود تا سند جدید بر اساس طولهای وضع موجود و مساحت کنونی صادر شود.

در برخی از ملک ها علاوه بر کوتاه شدن طول ملک به دلیل تعریض گذر، اجرای پخ نیز موجب تغییر وضعیت بر ملک می شود که تمام این تغییرات به صورت  نقشه یو تی ام وضع موجود ملک به اضافه ترسیم ابعاد سندی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی تهیه و ممهور می شود تا هم برای شهرداری جهت اخذ جواز ساخت و هم برای اداره ثبت مربوطه جهت صدور سند جدید تک برگی مورد استفاده قرار گیرد.

در صفحه آخر، صفحه توضیحات پروانه ساختمان نیز نام نقشه بردار تهیه کننده نقشه یو تی ام آورده می شود و اعلام می گردد که پروانه ساختمان و دستور نقشه بر اساس نقشه یو تی ام تهیه شده توسط کارشناس نامبرده صادر گردیده است. لذا کیفیت و دقت نقشه یو تی ام تهیه شده بسیار حائز اهمیت است و تمام مسسئولیت در انتخاب نقشه بردار کارشناس رسمی معتبر به عهده مالک می باشد.

تهیه نقشه 2000 پایان کار

در صدور پروانه های ساختمانی، مسئولیت معرفی موقعیت ملک تماماً بر عهده مالک می باشد. این پروانه بر مبنای محل مشخص شده در نقشه یا کروکی 1/2000 سازمان نقشه برداری که توسط مالک تسلیم و تایید گردیده صادر شده و فقط برای ساختمان در محل مذکور معتبر است و هرآینه معلوم گردد که محل مورد ساختمان غیر از محل مشخص شده باشد این پروانه از درجه اعتبار ساقط می باشد. هرگونه موارد جابجایی ثبتی و حقوقی بعهده مالک می باشد.

بنابراین در صورتی که از ابتدا مالک زمین نبوده اید و نسبت به پلاک ثبتی ملک اطمینان صد در صد ندارید، قبل از شروع هرگونه عملیات ساختمانی نسبت به جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری- نقشه برداری و امور ثبتی اقدام نمایید. مطمئناً هزینه جانمایی پلاک ثبتی که درواقع شما را از تعلق سند به ملک در محل خود مطمئن می سازد در مقابل هزینه های کلی ساخت و ساز بسیار ناچیز است. درصورتی که اهمال در این مهم تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. جهت تهیه انواع نقشه یو تی ام با کابرد دو منظوره هم برای ارائه به شهرداری و هم برای ادارات ثبت جهت اخذ سند تک برگی یا تصحیح سند، همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید و مشاوره شوید.

فهرست