تهیه نقشه ثبتی

تهیه نقشه ثبتی چگونه انجام می شود؟

جهت تهیه نقشه ثبتی مدارک مالکیت را در اختیار کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی قرار دهیم و کارشناس مربوطه پس از تهیه نقشه یو تی ام طبق مستندات و سوابق ثبتی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی را تهیه می کند .

تهیه نقشه ثبتی
کارشناس رسمی تهیه نقشه ثبتی

نقشه ثبتی چیست؟

نقشه ثبتی نقشه ای است با مختصات یو تی ام شامل حدود اربعه ملک مورد تعرفه به همراه درج پلاک ثبتی ملک و پلاک های مجاور. جهت دسترسی به پلاک ثبتی یک قطعه زمین که محل آن را روی زمین می دانیم و محصور است و ملکی در آن بنا شده است . می بایست ابتدا مختصات یو تی ام آن را بدست آورد که این کار با استفاده از گیرنده مولتی فرکانس (جی پی اس) شمیم انجام می شود .

پس از نقشه برداری به صورت یو تی ام می بایست مختصات های بدست آمده را را به نقشه یو تی ام وضع موجود تبدیل نمود و حدود اربعه و ابعاد و مساحت ملک را تعیین نمود که در اصطلاح به این نقشه یو تی ام وضع موجود می گویند. سپس پلاک های ثبتی و نقشه های ثبتی آن منطقه را ژئورفرنس می نماییم و سیستم مختصات نقشه های ثبتی قدیمی را به سیستم یو تی ام تبدیل میکنیم پس از یکی شدن سیستم مختصات مشخص می شود که چه پلاک یا پلاک های ثبتی مربوط به ملک مورد نظر می گردد .

در حالتی که ما سند یک ملک را در دست داریم ابتدا می بایست با استفاده از چیدمان نقشه های قدیمی ثبتی منطقه مورد نظر در کنار هم، پلاک اصلی ملک را مشخص نماییم .به این ترتیب از پلاک های بزرگتر به طرف پلاک های کوچکتر برویم تا به پلاک فرعی مندرج در سند برسیم و با چک نمودن مجاورین قید شده در سند از انجام درست جانمایی مطمئن شویم .

تهیه نقشه ثبتی طبق سند

در صورتی که مالک سند رسمی را در دست داشته باشد اما موقعیت دقیق ملک را نداند، ابتدا کارشناسان رسمی امور ثبتی موقعیت دقیق ملک را از بانک اطلاعات ثبتی از طریق انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی استخراج می کنند و سپس نقشه یو تی ام را تهیه و ممهور می کنند . کارشناس نقشه برداری با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید .

پس از مشخص کردن محدوده ملک مهندس نقشه برداری اقدام به نقشه برداری ملک پیاده شده به اضافه عوارض دور و بر آن جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  یو تی ام و ممهور کردن آن به عنوان نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه می نماید . پس از انجام امور ثبتی و نقشه برداری فوق سند دفترچه ای قدیمی ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات یو تی ام می گردد. که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است .

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد . توجه داشته باشید سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام ارزش فنی ندارد. به همین علت در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی ارائه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است .

فهرست